خطای انسانی اپراتورها

واکسیناسیون در کشور، سرعت گرفته و به جز دوز اولی‌ها، کسانی که در چند‌ ماه گذشته واکسن کرونا زده‌اند، این روزها با آرامش ناشی از فرارسیدن نوبت تکمیل فرایند واکسیناسیون‌شان، در حال مراجعه به مراکز بهداشت یا اورژانس برای تزریق دوز دوم هستند.