29
شنبه 13 شهریور 1400
شماره 8305
صفحه 5-4 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
مرام کاسبان قدیمی به روایت حاج احمد، نجار موسفید دزاشیب

وقتی دفتر نسیه ترکه آلبالو بود

«کاسبی در گذشته این محله معنا و مفهوم دیگری داشت.» حاج «احمد عباسی» نجار قدیمی محله دزاشیب نقلش از کاسبی در دهه‌های گذشته این محله را با این جمله شروع می‌کند.