رستم‌آباد، محله واقفان بنام

روزگاری محله رستم‌آباد مثل دیگر‌آبادی‌های خوش آب و هوای شمیران پر بود از باغ‌های سرسبز و کوچه‌باغ‌های باصفایی که دل مسافران و رهگذران را می‌ربود.