راه پرمشقت مدرسه

زندگی در دل بافت فرسوده یعنی دست و پنجه نرم کردن با مشکلات و کمبودهای بسیار؛ از کمبود امکانات شهری و رفاهی تا مشکلات دسترسی به مراکز درمانی و آموزشی.