هنر، فریادرس ما در این زمانه است

فرحنار محمدی یکتا، همسر مرتضی رضایی در بخش دیگری از آتلیه نقاشی مشغول تدریس تکنیک‌‌ها و اصول نقاشیخط به هنرجوست.