شهادت 2 مرزبان در سراوان

به‌گزارش همشهری، این دو مرزبان غیور هنگ مرزی سراوان، به نام‌های استواریکم‌ سیدابوالفضل هاشمی و استواریکم محمد نصیری در حال پاسداری از مرزهای کشور بودند که با افراد ناشناس در مرز درگیر شدند و هر دو به شهادت رسیدند.