36
شنبه 28 فروردین 1400
شماره 8197
صفحه 12 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
گزارشی از مرکز سوادآموزی محله گلابدره

اینجا کسی بی‌سواد نمی‌ماند

یکی رؤیای کتاب خواندن برای فرزندانش را در سر دارد و دیگری می‌خواهد یک روز آرزوی رسیدن به نیمکت دانشگاه را عملی کند.