آب، ایران و افغانستان

آب کلیدی‌ترین عنصر منازعات آینده در جهان به‌ویژه در مناطقی خواهد بود که دچار تغییرات اقلیمی و رشد جمعیت هستند. نبود برنامه‌های توسعه پایدارکه در دهه80 قرن بیستم از سوی سازمان ملل قویا به کشورها، به‌ویژه جهان سوم توصیه‌شده‌بود، نداشتن برنامه آمایش سرزمین، توزیع جغرافیایی نامناسب جمعیت، اقتصادهای ناپایدار و در یک مفهوم کلی، نبود تفکر سیستمی و استراتژیک در بین دولتمردان موجب بحران‌های سیاسی و از همه مهم‌تر بحران آب شده یا خواهد شد.