مردم چگونه به صندوق‌های رأی امیدوار می‌شوند؟

میانگین مشارکت ادوار انتخابات ریاست‌جمهوری طی ۱۲دور گذشته 67/5درصد است؛ از میزان استقبال مردم از صندوق‌های رأی 1400 خبرهای خوبی به گوش نمی‌رسد
تجربه برگزاری ادوار انتخابات ریاست‌جمهوری همبستگی مستقیم مشارکت مردم با میزان نفوذ و تأثیر آرای‌شان در اداره کشور را به همراه داشته است.