25
شنبه 28 فروردین 1400
شماره 8197
صفحه 13محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
گفت‌وگو با بانوی شناگر نابینایی که ثابت کرد معلولیت محدودیت نیست

قصه شناگری که از آب می‌ترسید

هنوز آن روزهای خوش کودکی را که برای نخستین بار با ورزش محبوبش آشنا شد و در مسیر ورزش قهرمانی قرار گرفت در خاطر دارد.