5
شنبه 28 فروردین 1400
شماره 8197
صفحه 3 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

افزایش ضریب ایمنی پل طبیعت

اجرای عملیات حفاظ‌بندی پل طبیعت برای افزایش ضریب ایمنی پل انجام شد.