شیوه جهانی توزیع واکسن

مروری بر وضعیت کشورهای در صف مانده، کشورهای نورچشمی و کشورهای ته‌صف برای دریافت واکسن کرونا
فصل واکسیناسیون علیه همه‌گیری کرونا چند ماهی است که در سراسر جهان آغاز شده است.