موسی قلعه: زندگی زیرسایه طالبان

زنان، بدون همراهی یک مرد، حق ترک خانه‌هایشان را ندارند و هیچ‌کس جرأت ندارد درباره مدرسه رفتن دخترانی که اینجا زندگ می‌کنند سؤال کند.