سکوی پرتاب مرادآبادی‌ها به تیم‌ملی

توپ را با چنان قدرتی شوت می‌کنند که از شدت آن، خاک از روی زمین خاکی فوتبالشان به هوا بلند می‌شود.