30
دو شنبه 30 فروردین 1400
شماره 8199
صفحه 6 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
گفت‌وگو با جوان هم محله‌ای که در مسابقات عجیبی در جهان رتبه آورده است

سفیر خنده ایران

جوان است و خندان. آنقدر خندان که او را «سفیر خنده ایران» در جهان نامیده‌اند.