موافقان و مخالفان قرنطینه در استان‌ها

برخی مسئولان، قرنطینه را تنها گزینه برای برون‌رفت از شرایط بحرانی فعلی عنوان می‌کنند اما برخی آن را غیرمنطقی می‌دانند
اوایل بهمن99 بود که خبر شیوع کرونای انگلیسی در خوزستان، همه جا پیچید.