تصمیم‌های ضربتی برای مقابله با کرونا

ظرف یک هفته تا 10 روز آینده تمام مردم ایران از طریق فضای مجازی، تماس تلفنی و درصورت ضرورت با مراجعه مورد رصد قرار خواهند گرفت.