5
شنبه 24 اسفند 1398
شماره 7904
زیست‌بوم
23023611
02123023901
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
یادداشت
واکاوی روند تغییرات و تهدیدات واردشده بر جنگل‌ها، نیازمند بررسی چندین ساله و بلندمدت است. حتی آنچه به‌عنوان اقدامات مؤثر برای جنگل‌ها نام می‌گیرد، ‌در دوره یکساله قابل ارزیابی نیست.

جبران نابرابر در سی‌سخت

کاشت 27هزار اصله درخت به جای بلوط‌های کهنسال قتل عام‌شده در سی‌سخت آغاز شد
منابع طبیعی
کاشت 27هزار اصله درخت به جای هزاران درخت بلوط کهنسالی که تابستان امسال در مسیر یاسوج به سی‌سخت، برای تعریض یک جاده قتل‌عام شدند، آغاز شده است و کارشناسان می‌گویند این درختان زمانی می‌توانند به حیات خود به‌عنوان بخشی از توالی گیاهی منطقه ادامه دهند که به روش اکولوژیک احیا شده باشند.