7
شنبه 24 اسفند 1398
شماره 7904
بدون روتوش
23023622
02123023901
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

زندگی زیر سایه ویروس

کرونا خطرناک است اما زندگی با تمام نشیب و فرازش تعطیل بردار نیست، زندگی هست تا کرونا نباشد هرچند سخت، هرچند با ماسک و دستکش اما زندگی ادامه دارد.