جنگ نفتی
نام بندر فجیره امارات بیشتر از هر زمان دیگری، اردیبهشت‌ماه سال98 در رسانه‌های ایران و دنیا مطرح شد.