کرونا و چالش مصرف‌گرایی

اساس اقتصاد سرمایه‌داری بر مصرف‌گرایی نهاده شده است.