آمال ایرانیان

دکترمحمد مصدق درگذشت
تا پایان عمر در حصر ماند؛ جایی در احمدآباد.