34
چهار شنبه 30 مهر 1399
شماره 8067
صفحه 10محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
سخنگوی دولت در بازدید از خیریه حضرت نرجسس

بهشت واقعی اینجاست

وقتی «علی ربیعی» سخنگوی دولت که خودش بچه خلف جوادیه است و چندنفر از مدیران شهری از جمله «پیمان پورنصر» شهردار منطقه۱۶، «سیدمهدی میرمرادی» شهردار ناحیه یک و معتمدان محله جوادیه وارد حیاط ساختمان خیریه حضرت نرجسس می‌شوند، صدای شادی بچه‌ها به آسمان بلند می‌شود.