وزنه سنگین جوانان در انتخابات آمریکا

افزایش جمعیت جوان آمریکا، انتخابات ریاست‌جمهوری سال2020 را از انتخابات سال‌های دیگر متمایز کرده است.