قاصدکی با خواص دارویی بسیار

هیچ فکر می‌کردید «قاصدک»هایی taraxacum که‌گاه در حیاط و باغ می‌بینید خوراکی هستند و مزایای زیادی هم دارند.