05
دو شنبه 31 شهریور 1399
شماره 8043
زیست‌بوم
23023611
02123023901
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

جدول‌اعداد | 3752

اعداد 1 تا 9 را طوری در خانه‌های سفید قرار دهید که هر رقم در سطرها، ستون‌ها و مربع‌های کوچک 3 در 3 یک‌بار دیده شود. پاسخ‌ها در ادامه آمده است.
ویژه
جد‌‌‌‌‌‌‌‌‌ول 8043
محیط زیست
مطالعات ارزیابی اثرات محیط‌زیستی تونل انتقال آب طالقان به تهران انجام شده و وزارت نیرو برای احداث آن پیگیر اخذ مجوز از سازمان حفاظت محیط‌زیست است.

سفره‌های آب زیرزمینی فقیرتر می‌شوند

سازمان جنگل‌ها: کمک‌های صندوق توسعه ملی برای اجرای طرح‌های آبخیزداری در 2سال اخیر نصف شده است
آب
آبخیزداری می‌تواند سالانه ۱۰میلیارد مترمکعب منابع آبی جدید به کشور هدیه دهد و سود سرشار نصیب کشور شود.