بدون تاریخ، بدون امضا

سینمای ایران در دهه90 تغییر نسل داد، دومین اسکارش را گرفت و با کمدی‌هایش گیشه را فتح کرد
سینمای ایران دهه90 را با التهاب و حاشیه و جنجال آغاز کرد.