امنیت، رفاه و اشتغال اولویت زنان در منطقه

زنان نیمی از جمعیت جامعه را تشکیل می‌دهند و بر این اساس، نمی‌توان بدون توجه به نقش زنان برای برنامه‌ریزی در بخش‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی و ‌زیست شهری اقدام کرد.