دریافت تندیس و تقدیرنامه از وزارت کشور و شهرداری تهران

شهرداری منطقه ۱۲ در جشنواره «پژوهش و نوآوری در مدیریت شهری» موفق به دریافت تندیس و تقدیرنامه از سوی معاون عمرانی وزارت کشور و شهردار تهران شد.