ایتالیا به عربستان پشت کرد

ایتالیا، فروش هزاران موشک به عربستان سعودی و امارات را متوقف کرد و ممنوعیت موقت فروش تسلیحات به این 2کشور را، به‌خاطر درگیری آنها در بحران یمن، به‌صورت دائمی درآورد.