میم مثل مهر مثل مادر

هم قوی هستند هم با اراده. اصلاً زن که‌ باشی و مادر که خطابت کنند صاحب قدرتی بی‌حد و حصر در زندگی می‌شوی.