موفقیت واکسن ایرانی کرونا در خنثی کردن کرونای انگلیسی

موفقیت واکسن کرونای تولیدی ستاد اجرایی فرمان امامره، روی ویروس انگلیسی کرونا از سوی تیم سازنده واکسن تأیید شد.