منم همینطور، شما هم بعله!

در این بار و بساط چالش دستمال کاغذی و سطل آب و مافوق و ماتحت قضایا، یک جنبشی هم اتفاق افتاد با عنوان #me_too. «منم همینطورِ» خودمان.