ناشناختگی موج کره‌ای نتیجه دورافتادن دانشگاه از جامعه

درگیر شدن قشری از نوجوانان با صنایع فرهنگی و جهان سرگرمی‌ کره‌ای از پدیده‌هایی است که این روزها در جامعه کاملا مشهود است.