استقبال تهران از مذاکره با ریاض

گفت‌وگوهای امنیتی ایران و عربستان در بغداد همچنان ازسوی مقام رسمی تکذیب نشده است.