چطور اسپوتنیک، اروپا را دوپاره کرده است

تصادفی نیست که روسیه، نام واکسن کرونایش را اسپوتنیک وی انتخاب کرده است. نخستین باری که دنیا نام اسپوتنیک را شنید و درباره آن کنجکاو شد، سال‌1957 بود؛ یعنی زمانی که شوروی نخستین ماهواره دست‌ساخت بشر را به مدار زمین فرستاد.