اقدامات متروی تهران تا پایان 1399

متروی تهران فرصت کمی برای افتتاح ایستگاه‌های جدید دارد. در 20روز باقیمانده از سال باید 6‌ایستگاه‌ جدید به بهره‌برداری برسند و مسافرگیری را آغاز کنند.