36
دو شنبه 11 اسفند 1399
شماره 8171
صفحه 12 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
درآستانه سال نو دستفروشان بیشتری در معابر غربی پایتخت فعال شدند

جولان کرونا در بازار دستفروشان

خریدهای شب‌عید و پاساژگردی‌هایش برای برخی تفریح جذابی است که با هیچ چیز دیگری عوض نمی‌کنند.