صدای قیصر

آغازی بر فهم «موسیقی‌متن فیلم» در سینمای ایران
هر چند پیش از ساخت موسیقی متن اختصاصی برای فیلم «قیصر»، سینمای ایران نمونه‌های دیگری را هم در این زمینه تجربه کرده بود، اما با موفقیت این فیلم بود که مفهوم موسیقی فیلم نیز جلوه گرفت و از پی آن، عنوان سازنده‌ موسیقی متن هم به تشخصی حرفه‌ای رسید.