40 سال فهرست‌نویسی

آقابزرگ تهرانی، «الذریعه» 25 جلدی را در رد ادعای جرجی زیدان نوشت
جد بزرگش با همراهی منوچهرخان معتمدالدوله، نخستین چاپخانه ایران را تأسیس کرد. جدکوچک‌ترش روحانی بود و پدرش نیز در شمار روحانیون به‌شمار می‌رفت.