123
یکشنبه 11 آبان 1399
شماره 8074
صفحه 11 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
آمران سلامت منطقه 11 برای مقابله با کرونا به میدان آمدند

ماسک بزن هموطن!

نه از زلزله خبری است نه از سیل و سیلاب! اما باز عرصه شهر پر شده از داوطلبانی که با لباس‌های سفید و قرمزشان به یاری همشهری‌هایشان آمده‌اند؛ این بار در مأموریتی متفاوت، آن هم به دعوت رهبر خود. نامشان آمران سلامت است.