اقتصاد اجباری

دفتر مخصوص فرح دیبا خرید آثار هنری را اجباری کرد
از میانه دهه1340، دفتر مخصوص فرح دیبا تلاش می‌کرد تا نقش مهم‌تری را در فضای فرهنگی ایران ایفا کند. همین موضوع هم گویا باعث بروز اختلافاتی میان وزارت فرهنگ و هنر و دفتر مخصوص فرح دیبا شده بود.