تجربه آرامش در روابط مبتنی بر اعتماد

هفته گذشته در مورد معنای اعتماد و بیشتر در حیطه فلسفی آن سخن گفتم. در متن حاضر به معنای آن در روان‌شناسی می‌پردازیم.