هواپیماسازی در نصف‌جهان

ساخت هواپیمای ایران- 140آغاز شد
همزمان با نیمه بهمن 1374خبر ساخت کارخانه هواپیماسازی در اصفهان با مشارکت جمهوری اوکراین منتشر شد.