این بار نخستین درمانگاه محرومان

ساختمان قرارگاه محرومیت‌زدایی جنوب غرب تهران برای اهالی محله خلیج‌فارس نامی آشناست و به تعبیر اهالی قدم این گروه جهادی برای شهروندان خوش یمن و مبارک بوده است.