آرامش و رفاه برای اهالی

حامد شعاعی شهردار ناحیه یک منطقه18
سال ۱۳۹۲ بود که ریل‌های خط راه‌آهن تهران – تبریز در این سوی شهر و در محدوده مناطق ۱۷ و ۱۸ به زیر زمین رفت و اهالی از این بابت خیلی خوشحال شدند.