31
چهار شنبه 10 دی 1399
شماره 8124
صفحه 7 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
گفت و گو با مسئول مؤسسه خیریه «یاسر» که پناهگاه امن کودکان‌کار است

آینده را می‌سازیم

کودکان‌کار در مؤسسه خیریه «یاسر» هم مهارت می‌آموزند، هم کودکی می‌کنند
فضای داخل مؤسسه خیریه به کودکان‌کار مؤسسه آزادی عمل داده و آنها از اینکه بیشتر وقت‌شان را در مؤسسه بگذرانند