فرصت های طلایی در افق شارباغ

اجرای طرح «شارباغ» در مناطق ۱۷ و ۱۸ از اقدام‌هایی است که به بسیاری از نیازهای شهری اهالی پاسخ خواهد داد