6؛ یک عاشقانه ناتمام

پرسپولیس، در تاریخی‌ترین دربی تهران، تاج را 6بر صفر شکست داد
6عددی افسانه‌ای در باشگاه پرسپولیس است، تا آن حد افسانه‌ای که اگر آن را از هواداران آن بگیریم، انگاری چیزی گم کرده‌اند. این عدد، از یک بازی سال 52 به‌دست آمده است.