چشم بسته به موفقیت رسیدیم

در چشم‌های بیرنگ‌شان سرزندگی دلنشینی وجود دارد و سرشار از امید و انرژی هستند.